در آخر الزمان دیده شدن توسط مردم (تبرج)
مهمتر است ازدیده شدن توسط خدا و ولی حاضر او...

← جاهلیت مدرن→
برچسب ها : خـــــــــدا  ,  جاهلیت مدرن  ,  تبرج  ,